Hanif, M., K. Sumalani, Z. Shaikh, V. Mandhan, and S. Haider. Journal of Fatima Jinnah Medical University, Vol. 16, no. 2, Feb. 2023, pp. 63-68, doi:10.37018/mhkk.2868.